Siirry sisältöön

Korvaamalla luonnon kiviaineksia esimerkiksi teollisuuden sivutuotteilla, voidaan saa-
vuttaa merkittäviä kustannussäästöjä samalla vähentäen luonnon kiviainesten käyttöä.
Tampereen Lielahdessa Näsijärven pohjassa makaavan paksun kuitulietekerrostuman
aiheuttaman vesistörakentamisongelman ratkaisuvaihtoehdoksi on tutkittu niin kutsutun
0-kuidun stabilointia muiden ylijäämämaiden kanssa.


Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja tarkentaa stabiloidun 0-kuidun hyöty-
käyttömahdollisuutta Lielahden alueella luonnon kiviaineksia korvaavana maaraken-
nusmateriaalina. Tutkimuksen taustalla on Lielahden 0-kuidun stabiloituvuus -selvitys,
joka on toiminut tämän diplomityön esiselvityksenä. Tutkimus on osa laajempaa selvi-
tysaineistoa, jonka perusteella on arvioitu Tampereen Lielahden alueen kehittämistä
sekä 0-kuidun hyötykäyttöä.


Tutkimukseen liittyvässä kirjallisuusselvityksessä käytiin läpi ruoppaus- ja läjitysmene-
telmiä sekä niihin liittyviä reunaehtoja. Lisäksi osiossa esiteltiin massa- ja prosessistabi-
lointimenetelmiä sekä niiden käyttökohteita. Osiossa on myös esitelty muutamia toteu-
tuneita suomalaisia stabilointikohteita.


Työn varsinaisessa tutkimusosiossa tehtiin laboratorio-olosuhteissa stabiloituvuuskokei-
ta eri resepteillä ja sideainemäärillä stabiloidulle 0-kuidulle. Tutkimuksessa 0-kuituun
seostettiin lähialueelta saatavia ylijäämämaita ennen stabilointia. Tulosten perusteella 0-
kuidun hyötykäyttöä edellyttävät ominaisuudet paranevat merkittävästi seostamisella ja
stabiloinnilla. Geoteknisten ominaisuuksien lisäksi stabiloinnilla voidaan vaikuttaa
myös materiaalin ympäristöominaisuuksiin. Tulosten perusteella 0-kuidussa esiintyy
materiaalivaihtelua, joka tulee ottaa huomioon mahdollista luonnossa tehtävää stabiloin-
tia suunniteltaessa. 0-kuidun laadullisella vaihtelulla havaittiin olevan suuri merkitys
materiaalin stabiloituvuuteen.


Stabiloidun 0-kuidun geotekniset ominaisuudet riippuvat 0-kuidun sekä reseptissä seos-
tettavan materiaalin laadusta sekä käytettävästä sideainemäärästä. Lujuustulosten perus-
teella jo suhteellisen alhaisilla sideainemäärillä on merkittävä vaikutus stabiloidun 0-
kuidun lujuuteen. 0-kuidun hyötykäyttöä arvioitaessa, tulee geotekniset mitoituspara-
metrit määrittää kohdekohtaisesti tuleva stabiloitu rakenne huomioiden. Geoteknisten
ominaisuuksien lisäksi materiaalin ympäristökelpoisuus tulee jatkossa selvittää.