Siirry sisältöön

Uusiomaarakentamisen UUMA5-ohjelma perustuu aikaisempien ohjelmien saavutuksiin ja se pyrkii edistämään kestävää ja vähähiilistä maankäytön suunnittelua ja rakentamista Suomessa. Ohjelman eri työpaketit on suunniteltu tukemaan tätä tavoitetta. UUMA5 käynnistyi keväällä 2024 ja se valmistuu vuoden 2026 lopussa.

Ympäristölupakäsittelyn prosessi (TP1)

Työpaketti keskittyy ympäristölupakäsittelyn prosessin kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Se sisältää kaksi osatehtävää, jotka kattavat MARA- ja ympäristölupaprosessin yhtenäistämisen ja selkeyttämisen sekä ympäristölupakäytäntöjen tuotteistamisen.

Osatehtävien kautta pyritään kehittämään ympäristölupakäsittelyn prosesseja Suomessa, yhtenäistämään käytäntöjä ja selkeyttämään lupaprosesseja tuotteistamisen kontekstissa.

Osatehtävä MARA- ja ympäristölupaprosessin yhtenäistäminen ja selkeyttäminen (ot 1.1.) keskittyy viranomaisten osaamistarpeiden selvittämiseen ja koulutuspaketin suunnitteluun sekä lyhyiden videokoulutusten toteutukseen. Tavoitteena on yhtenäistää lupakäsittelyä, kerätä tietoa UUMA-luvituksista ja materiaalien sisältötarpeista, sekä käsitellä lupahakemusvaiheen haasteita.

Osatehtävässä Ympäristölupakäytännöt tuotteistamisessa (ot 1.2) tarkastellaan UTU-lainvalmistelun tilannetta ja seurataan myönnettyjä sivutuote- ja EEJ-ympäristölupapäätöksiä sekä niiden perusteita. Tavoitteena on arvioida, miten kansallinen EEJ-asetus ja tapauskohtainen päätöksenteko vaikuttavat luvitukseen ja miten mahdollinen uusi UTU-menettely selkeyttäisi sitä.

Maankäyttö ja infrarakentamisen vähähiilinen suunnittelu (TP2)

Työpaketissa keskitytään maankäytön suunnitteluun ja vähähiilisen rakentamisen mahdollistamiseen. Osatehtävät käsittelevät muun muassa maankäytön suunnittelun integrointia, materiaalivirtojen hallintaa ja prosessikuvauksia.

Osatehtävä Maankäytön suunnittelu ja UUMA-rakentamisen mahdollistaminen ja edistäminen (ot 2.1) keskittyy monipuolisesti eri toimenpiteisiin, kuten uusiomaarakentamisen integroimiseen maankäytön prosesseihin, alan toimijoiden yhteiskehittämistyöpajoihin ja tiedotustilaisuuksiin. Tavoitteena on hälventää ennakkoluuloja, lisätä vuorovaikutusta eri ammattiryhmien välillä sekä edistää vähähiilisten ratkaisujen ymmärrystä ja käyttöä. Raportoinnin ja oppaan avulla jaetaan tietoa ja toimintamalleja asiantuntijoille.

Osatehtävä Materiaalivirrat, prosessikuvaus ja mittarit (ot 2.2) keskittyy uusiomateriaalien käytön edistämiseen rakentamisessa. Työpajoissa määritellään yhteiset tavoitteet, kartoitetaan nykytilaa, tunnistetaan pullonkaulat ja edistetään toimintamallin kehittämistä. Tavoitteena on vaikuttaa uuteen Maankäyttölakiin ja luoda raportti sekä lyhyt opas, jossa esitellään tavoitteet, prosessikuvaus ja seurantamittarit.

UUMA-rakentamisen hankinnan prosessi (TP3)

Työpaketti keskittyy kehittämään ja käyttöönottamaan kiertotaloutta, vähähiilisyyttä ja uusiomateriaalien käyttöä tukevia hankintakriteereitä infrarakentamisen suunnittelun ja rakentamisen hankintoihin. Työpaketti sisältää kolme osatehtävää, jotka käsittelevät hankintakriteereiden kehittämistä sekä markkinavuoropuhelua.

Osatehtävässä Hankintakriteerit (ot 3.1) kehitetään ja otetaan käyttöön hankintakriteereitä, jotka tukevat kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä. Kriteerit koskevat muun muassa syvästabiloinnin uusiosideaineita, kierrätyskasvualustoja ja muita sovittavia materiaaleja sekä suunnittelijoiden osaamista ja kiertotaloussuunnitelmaa.

Osatehtävässä Markkinavuoropuhelu (ot 3.2) toteutetaan kriteeriluonnos, markkinavuoropuhelu, kriteerin viimeistely ja kriteeripankin luominen. Tavoitteena on varmistaa, että hankintakriteerit ovat selkeitä ja käyttökelpoisia infrarakentamisen hankinnoissa.

Osatehtävässä UUMA-malliasiakirjat (ot 3.3.) kehitetään malliasiakirjoja hankepiloteissa saadun palautteen ja kriteerien kehittämisen pohjalta. Tavoitteena on hakea suunnittelu- ja rakennushankkeita hankepiloteiksi, joissa testataan ja kehitetään hankintakriteereitä käytännössä. Kriteerien kehityksessä hyödynnetään myös muiden UUMA5-ohjelman työpakettien tuottamaa tietoa ja työtä sekä viestitään muiden työryhmien kanssa.

Ympäristörakentamisen UUMA-materiaalit ja niiden laatuvaatimukset (TP4)

Työpaketissa on tavoitteena kehittää ja määritellä UUMA-materiaalien laatuvaatimuksia, jotka edistävät ympäristörakentamista ja kestävää kehitystä. Osatehtävät käsittelevät muun muassa hiekoitussepelin, betonimurskeen ja biohiilen käyttöä kasvualustoina sekä kaivumaiden hyödyntämistä.

Osatehtävässä Hiekoitussepeli kasvualustoissa (ot 4.1) tarkastellaan hiekoitussepelin käyttöä kasvualustana ja asetetaan sille laatuvaatimukset ympäristörakentamisen näkökulmasta. Työ sisältää lainsäädännön tarkastelua, hiekoitussepelin keräyskohteiden ja varastoinnin luokittelua sekä tuotekortin laatimista eri käyttökohteille.

Osatehtävä Betonimurske kasvualustoissa (ot 4.2) keskittyy betonimurskeen käyttömahdollisuuksiin kasvualustana ja ympäristörakentamisessa. Työssä tarkastellaan betonimurskeen raaka-aineita, käyttökohteita sekä laatuvaatimuksia kasvualustoissa ja ympäristörakentamisessa.

Osatehtävässä Biohiili kasvualustoissa ja suodatusrakenteissa (ot 4.3) selvitetään biohiilen käyttöä kasvualustana ja suodatusrakenteissa sekä määritellään sille laatuvaatimukset. Työ sisältää kokemusten ja toimivien ratkaisujen selvittämistä, tuotekortin laatimista ja päästölaskentaa biohiilirakenteista.

Osatehtävän Kaivumaat kasvualustoissa, vieraslajit (ot 4.4) A-osassa käsitellään kierrätyskasvualustoja ja niiden käyttöä suunnittelussa. Työ sisältää pintamaanäytteenoton raportointia ja lähdebiotooppitiedon lisäämistä. B-osassa tarkastellaan haitallisia vieraslajeja sisältävien maa-ainesten hyödyntämistä, käyttötapoja ja sääntelyä.

Uusiomateriaalit päällysrakenteissa (TP5)

Työpaketti keskittyy erityisesti teknisten vaatimusten asettamiseen uusiomateriaaleille päällysrakenteissa ja maanalaisen verkoston yhteydessä.

Osatehtävä Tekniset vaatimukset uusiomateriaaleille päällysrakenteen rakennekerroksissa (ot 5.1) keskittyy teknisten vaatimusten asettamiseen uusiomateriaaleille päällysrakenteen rakennekerroksissa. Työssä käsitellään jätteenpolton kuonan tuotteistamisen edistämistä, päällysrakenteesta kaivettavien materiaalien käytön edistämistä sekä ohjeistusta kaivannaisteollisuuden sivukiville ja rikastushiekoille. Työn alussa käytävässä keskustelussa määritetään tarkemmin eri osa-alueiden painotuksia ja niiden tarvitsemia erillisrahoituksia.

Osatehtävä Tekniset vaatimukset uusiomateriaaleille maanalaisen verkoston yhteydessä (ot 5.2) keskittyy teknisiin vaatimuksiin uusiomateriaaleille maanalaisen verkoston yhteydessä. Työ sisältää uusiomateriaalien ja verkoston osien yhteensopivuuden testaamisen ohjeistuksen laatimisen ja UUMA4-ohjelmassa laaditun oppaan päivityksen UUMA5-ohjelman aikana saatavilla lisätiedoilla. Materiaaliteollisuuden odotetaan huolehtivan puuttuvista uusiomateriaalien ja verkoston materiaalien yhteistoiminnan testauksista ohjeistuksen mukaisesti.

Viestintä

UUMA5-ohjelmasta viestitään nettisivuilla, uutiskirjeissä ja vuosittain järjestettävässä vuosiseminaarissa. Verkkosivuilta löytyvää käsikirjastoa uusiomaarakentamisen aineistoista täydennetään ja ylläpidetään ohjelman aikana. Vuosiseminaari, uutiskirjeet ja nettisivut käsikirjastoineen ovat avoinna kaikille uusiomaarakentamisesta kiinnostuneille. Kannattaa kuitenkin huomioida, että uutiskirje tulee erikseen tilata itselleen, ellei ole jo aikaisemmin liittynyt UUMA-uutiskirjeen tilaajaksi. UUMA on Kiertotalous-Suomen kumppanisivusto ja myös Kisun LinkedIn ja X-kanavilla(siirryt toiseen palveluun) viestitään projektista.

UUMA-uutiskirjeen tilaus(siirryt toiseen palveluun)

UUMA5-ohjelman toteuttajat

Työpakettien ja niiden osatehtävien toteuttamisesta vastaavat:

Ympäristölupakäsittelyn prosessi (TP1)
pj. Virpi Nikulainen, Helsingin kaupunki

MARA- ja ympäristölupaprosessin yhtenäistäminen ja selkeyttäminen (ot 1.1.)
Mari Dahl, AFRY

Ympäristölupakäytännöt tuotteistamisessa (ot 1.2)
Mari Dahl, AFRY

Maankäyttö ja infrarakentamisen vähähiilinen suunnittelu (TP2)
pj. Virpi Nikulainen, Helsingin kaupunki

Maankäytön suunnittelu ja UUMA-rakentamisen mahdollistaminen ja edistäminen (ot 2.1)
Eero Puurunen, Sitowise

Materiaalivirrat, prosessikuvaus ja mittarit (ot 2.2)
Eeva Vahtera, Sitowise

UUMA-rakentamisen hankinnan prosessi (TP3)
pj. Satu Virtanen, Lahden kaupunki

Hankintakriteerit (ot 3.1)
Taavi Dettenborn, Ramboll

Markkinavuoropuhelu (ot 3.2)
Suvi Salmela, Motiva Services Oy

UUMA-malliasiakirjat (ot 3.3)
Taavi Dettenborn, Ramboll

Ympäristörakentamisen UUMA-materiaalit ja niiden laatuvaatimukset (TP4)
pj. Mikko Suominen, Helsingin kaupunki

Hiekoitussepeli kasvualustoissa (ot 4.1)
Aino-Kaisa Nuotio, Ramboll

Betonimurske kasvualustoissa (ot 4.2)
Aino-Kaisa Nuotio, Ramboll

Biohiili kasvualustoissa ja suodatusrakenteissa (ot 4.3)
Anne Liljendahl, AFRY

Kaivumaat kasvualustoissa, vieraslajit (ot 4.4)
Anu Riikonen ja Elina Härkönen, Sitowise

Uusiomateriaalit päällysrakenteissa (TP5)
pj. Eija Hartikainen, Kuopion kaupunki

Tekniset vaatimukset uusiomateriaaleille päällysrakenteen rakennekerroksissa (ot 5.1)
Anniina Määttänen, AFRY

Tekniset vaatimukset uusiomateriaaleille maanalaisen verkoston yhteydessä (ot 5.2)
Juha Forsman, Ramboll   

Viestintä ja tiedonjako (TP0)
Marjo Koivulahti, Ramboll
Tiina Rintanen, Motiva Services

Lisätietoa

UUMA-ohjelman projektipäällikkö

Marjo Koivulahti

projektipäällikkö, UUMA-ohjelma, Ramboll

UUMA-ohjelman koordinaattori

Juha Forsman

koordinaattori, UUMA-ohjelma, Ramboll