Siirry sisältöön

Insinöörityössä   tavoitteena   oli   saada   MASA-­asetukseen   sopiva   toimintatapamalli,   jota voi   käyttää maa-­ainesjätteiden  hyödyntämisessä.  Kestävä  luonnonvaratalous  ja hyödynnettävien  maa-­ainesten jatkokäyttö   ovat   merkittäviä   liiketaloudellisia   menestystekijöitä.   Hyödyntämisastetta   parantamalla voidaan   saada   suuria   kustannussäästöjä   ja   vähentää   neitseellisen   maa-­aineksen   kulutusta.
Insinöörityö   tehtiin   yhteistyössä   Metropolia   Ammattikorkeakoulun   ja   Kreate   oy:n   kanssa.   Työ   on kirjallisuustutkielma.

Rakennusalan   sääntely   velvoittaa   ja   ohjaa   ammattimaista   maa-­   ja   infrarakentamista.   Tärkein ympäristösuojelun   ja   terveyden   kannalta   on   ympäristönsuojelulaki.   Muita   lakeja   ja   asetuksia   ovat maankäyttö-­   ja   rakennuslaki,   jätelaki,   PIMA-­asetus,   MARA-­   sekä   MASA-­asetus.   Lait   määritellään eduskunnassa,   kuntatasolla   niistä   päättää   kunnan   ympäristönsuojeluviranomainen.   Euroopan
Unionin  jäsenvaltioiden  on  sitouduttava  ympäristönormeihin,  jotka  ovat  direktiivejä  tai asetuksia.


Suomessa   toimivat   lupaviranomaiset   ovat   aluehallintovirasto   tai   kunnan   ympäristönsuojeluviranomainen.  Ympäristöministeriö  vastaa  rakennustoiminnan  yleisestä ohjauksesta,  seurannasta  ja kehittämisestä.   Ympäristön   pilaantumisen   riskiä   aiheuttavalle   rakennustoiminnalle   on   haettava ympäristölupa.   Siinä   säädetään   määräyksiä   maarakennustoiminnan   laajuudesta,   päästöistä   ja niiden   vähentämisestä.   Rekisteröinti-­   ja   ilmoitusmenettelyssä   ei   anneta   määräyksiä   eikä   tehdä
hallinnollisia   päätöksiä.   Rakennustoiminnan   voi   aloittaa,   kun   se   on   merkitty   ympäristösuojelun tietokantaan.


Maarakentamisessa   syntyvän   maa-­ainesjätteen   hyödyntämistä   koskevan   asetuksen   tavoitteena   on edistää   jätteen   hyödyntämistä   maanrakennuskohteissa.   Asetuksen   valmistelussa   lähtökohdat   ovat jätteiden  hyödyntämisen  suunnitelmallisuus,  laadunhallinta  ja  hyödynnettävien  maa-­ainesten  ympäristökelpoisuuden   arviointiperusteiden   uudistus   sekä   hallinnollisten   menettelyjen   sujuvoittaminen.
MASA-­asetuksessa   säädetyillä   vaatimuksilla   varmistetaan,   ettei   rakennustoiminnasta   aiheudu   vaaraa  terveydelle  tai  ympäristölle.  Maa-­ainesjätteen  hyödyntäminen vaatimusten  mukaisesti  vähentää jätteen   haltijalle   kustannuksia.   Rakentamishankkeesta vastaavalle   syntyy   myös   säästöjä,   koska maa-­ainesjätteellä  voidaan  korvata  luonnon neitseellisiä  maa-­  ja  kiviaineksia.

Maakuntauudistuksen  valmistelu  on  lopetettu, hallituksen  eron  takia.  Ympäristöministeriö on  ottanut MASA-­asetuksen   uudestaan   käsiteltäväksi,   koska   lausuntopalvelun   yhteydessä   annettiin   paljon vakavia   kommentteja.   Kustannuksia   saadaan   vähennettyä,   jos   ennakoidaan   tulevat   maa-­ainekset. Suurimmat   säästöt   syntyvät   kaupunkialueiden   maarakennustöissä.   Yritykset   voivat   säästää   tekemällä  yhteistyötä  toistensa  kanssa  ja  omien  hankkeidensa  välillä.