Siirry sisältöön

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 on tavoitteena hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä, mikä vastaa myös hallitusohjelman (2019) tavoitetta koko Suomelle. Tavoitteen saavuttamiseksi rakentamisen hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä. Vähähiilinen rakentaminen on myös kansallinen tavoite.


Kolmasosa Suomen hiilidioksidipäästöistä on peräisin rakentamisesta ja rakennuksista. Päästöjä vähentävien tavoitteiden saavuttaminen vaati uusia keinoja esirakentamisesta alkaen. Pehmeän pohjamaakerroksen lujittaminen rakentamista varten tehdään usein syvästabiloimalla (pilari- tai massastabilointi). Esirakentamisen haitallisten ilmastovaikutusten vähentämiseen liittyy oleellisesti stabilointisideaineiden ilmastopäästöjen leikkaaminen. Perinteisen sementti- ja kalkkipohjaisen (kalkkisementtiseos) sideaineen valmistuksessa, erityisesti kalkin polttamisessa, syntyy huomattavia hiilidioksidipäästöjä, sekä kulutetaan primäärisiä raaka-ainevarantoja (mineraalivaroja).


Päästötavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi Helsingin kaupungin uudisrakennusalueella Kuninkaantammessa on toteutettu koestabilointi vähähiilisillä uusiomateriaalipohjaisilla sideaineilla. Sideaineseosten raaka-aineet koostuvat pääosin sivuvirta- ja jätepohjaisista materiaaleista, kuten teollisuuden tuhkista tai kuonista. Tavanomaisia sideaineita pienempien tuotantopäästöjen lisäksi uusiomateriaalit ovat kustannuksiltaan edullisempia.

Koetoimintaan Helsingin kaupunki on antanut päätöksen (HEL 2020-0039719 T11 01 00 00). Ha-
kemus ja lupapäätös on esitetty liitteessä 1. Koepilareiden stabilointi alkoi huhtikuussa 2020 ja
päättyi 12.5.2020. Pilareiden tutkimukset tehtiin 06-09/2021. Ympäristötarkkailuvelvoite jatkuu
vuodelle 2022. Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset sideaineiden ominaisuuksista ja niiden ympäristökäyttäytymisestä, sekä koetoiminnan ympäristötarkkailusta 20.5.2021 asti.