Siirry sisältöön

Uusiomaarakentamisen UUMA5-ohjelma tarjoaa ratkaisuja kestävään ja vähähiiliseen rakentamiseen. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia innovatiivisille ratkaisuille ja luo samalla uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

UUMA-yhteistyöfoorumin toiminta on kehittynyt vuosi vuodelta. Pitkäjänteinen toiminta tuottaa tulosta, ja näemme konkreettisia edistysaskelia kestävän rakentamisen saralla, sanoo UUMA-ohjelman projektipäällikkö Marjo Koivulahti, Rambollista.

UUMA5-ohjelmassa on rahoittajina mukana useita kaupunkeja, Väylävirasto, yhdistyksiä, urakoitsijoita, teollisuutta, jätehuoltoyhtiöitä ja konsulttiyrityksiä. Ohjelman työpakettien toteutuksesta vastaavat AFRY(siirryt toiseen palveluun), Ramboll(siirryt toiseen palveluun) ja Sitowise(siirryt toiseen palveluun), joista Ramboll vastaa myös koko ohjelman koordinoinnista. Työpakettien toteutukseen osallistuvat myös Motiva Services(siirryt toiseen palveluun) ja yliopistot (mm. Tampereen yliopisto(siirryt toiseen palveluun)) sekä sidosryhmät, kuten ympäristöministeriö(siirryt toiseen palveluun) ja Kuntaliitto(siirryt toiseen palveluun).

Ohjelmaan osallistuu laajasti eri toimijoita, mukaan lukien seitsemän kaupunkia, kaksi yhdistystä, kolme jätehuoltoyhtiötä, kolme konsulttiyritystä ja seitsemän muuta yritystä. Yhteistyö näiden toimijoiden välillä on keskeistä kestävän rakentamisen tavoitteiden saavuttamiseksi.

UUMA5-ohjelman tavoitteet ovat kunnianhimoisia

Ohjelman sisältöihin kuuluu muun muassa ympäristölupakäsittelyprosessien kehittäminen, maankäytön suunnitteluun ja infrarakentamiseen liittyvät toimenpiteet, uusiomateriaalien ja hankintakriteerien kehittäminen sekä teknisten vaatimusten asettaminen uusiomateriaaleille päällysrakenteiden ja maanalaisen verkoston yhteydessä.

Tutustu UUMA5-ohjelman työpakettien tavoitteisiin, tehtäviin ja toimintaan.

Tässä kommentteja UUMA-ohjelman toimijoilta:

Sitowise, osastopäällikkö Jenni Haapaniemi:

Sitowise osallistuu UUMA5-ohjelmaan, jotta voimme olla osaltamme mukana kehittämässä ja edistämässä uusiomaarakentamista. Koemme erityisen tärkeäksi uusiomateriaalien hyödyntämisen mahdollistamisen ja ilmastopäästöjen vähentämisen jo varhaisissa suunnitteluvaiheissa, kuten kaavoituksessa. Tästä syystä onkin hienoa, että Sitowise pääsi toteuttamaan maankäytön ja infrarakentamisen vähähiilisen suunnittelun osatehtävää. Muut Sitowisen vastuulla olevat osatehtävät liittyvät materiaalivirtoihin ja kierrätyskasvualustoihin.

UUMA5-ohjelmassa on erityistä se, että useat eri organisaatiot sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta työskentelevät yhteisen päämäärän eteen ja vaihtavat tietoa ja kokemuksia avoimesti. Toivomme, että osallistumalla UUMA5-ohjelmaan, voimme paitsi vaikuttaa alaan, myös oppia paljon uusiomaarakentamisesta sekä verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa.

Kreate, kiertotalousjohtaja Tuomo Joutsenoja:

Haluamme edelleen olla kiertotalouden kehityksen kärjessä ja edistää uusiomateriaalien käyttöä infrarakentamisessa. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pystymme rakentamaan kestävämpää yhteiskuntaa, ja UUMA5-hanke on yksi hyvä väylä asian edistämiselle.

AFRY Finland Oy, johtava asiantuntija Anniina Määttänen:

Olemme innoissamme, että pääsemme edistämään materiaalitehokkuutta ja uusiokäyttöä osana UUMA5-ohjelmaa. AFRYn asiantuntijat tuovat hankkeeseen vahvan osaamisensa uusiomateriaalien luvituksesta ja teknisestä kelpoisuudesta. Tavoitteenamme on lisätä luotettavaa tietoa uusiomateriaaleista ja kehittää käytäntöjä niiden käytön edistämiseksi. Tarvitsemme kestäviä ratkaisuja turvataksemme luonnonvarojen riittävyyden myös tulevaisuudessa. Uusiomateriaalien käytön kasvattaminen vaatii yhä tiivistyvää yhteistyötä eri tahojen välillä.

UPM, ympäristöpäällikkö Taru Päiväläinen:

Yksi UPM:n vastuullisuustavoitteista on hyötykäyttää kaikki tuotannossamme syntyvät sivuvirrat vuoteen 2030 mennessä. Meillä syntyvistä sivuvirroista erityisesti tuhkaa voi hyödyntää maarakentamisessa niin kiviaineksen kuin sideaineenkin korvaajana, ja UUMA on hyvä foorumi näiden hyötykäyttöjen edistämiseen.

Uudella ohjelmakaudella olisi tärkeää päästä yhä enemmän käytäntöön, mikä vaatii erityisesti uusiomateriaalien materiaalihyväksyntäprosessien kehittämistä ja yhdenmukaistamista. Ympäristöluvituksen, MARA-asetuksen ja tuotteistamismenettelyjen kehittäminen sekä MASA-lainsäädännön täytäntöön saattaminen ovat tässä avainasemassa. Tärkeää on myös hankintakriteerien kehittäminen, koska se luo edellytykset uusiomateriaalien hyödyntämiselle julkisen sektorin hankkeissa. Organisaatiossamme on useita innokkaita kiertotalouden edistäjiä ja asiantuntijoita, ja meillä onkin edustajia kaikissa työryhmissä sekä oma sisäinen verkosto UUMA-asioiden koordinoimiseksi.

Ainutlaatuista ohjelmassa on sen laaja osallistujajoukko eri toimijoista. UUMA-ohjelmissa on syntynyt suuri määrä hyvin dokumentoitua tietoa uusiomateriaalien hyötykäytöstä maarakentamisessa. Tulevaisuudessa olisi tärkeää saada nämä opit vietyä käytäntöön eli päästä koetoiminnasta sivuvirtojen laajamittaiseen hyödyntämiseen maarakentamisessa. Lainsäädännön kehittäminen on tässä avainasemassa.

Ramboll, UUMA-ohjelman koordinaattori Juha Forsman:

UUMA:n käsikirjastoon ja materiaalipankkiin on koottu uusiomaarakentamisen ohjeita, käsikirjoja, raportteja, kohdekortteja, alan opinnäytetöitä sekä viittauksia muualla julkaistuihin UUMA-ohjeisiin. Käsikirjastossa on tällä hetkellä jo 360 aineistoa ja sitä täydennetään koko ajan. Hakutoiminnallisuus ja tiedon kokoaminen yhteen paikkaan auttavat uusiomaarakentamisen edistämisessä.

Tervetuloa mukaan UUMA-ohjelmaan

Tervetuloa mukaan UUMA-ohjelmaan. UUMA on tärkeä yhteinen uusiomaarakentamisen toimijoiden keskustelufoorumi ja tiedon kokoamispaikka, jossa julkisen sektorin toimijat ja viranomaiset sekä yritykset ja tutkimuslaitokset kohtaavat.

Lisätietoa

UUMA5-ohjelman tehtävät ja tavoitteet työpaketeittain

UUMA5-ohjelmaan osallistuvat organisaatiot(siirryt toiseen palveluun)

Marjo Koivulahti

projektipäällikkö, UUMA-ohjelma, Ramboll

Juha Forsman

koordinaattori, UUMA-ohjelma, Ramboll