Siirry sisältöön

Tämä Vähähiilisen esirakentamisen opas on laadittu osana UUMA4-ohjelmaa työryhmässä 6 ”Vähähiilinen esirakentaminen”. UUMA4-ohjelmaa valmisteltaessa työryhmän ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettiin oppaan laatiminen sekä tarvittava taustatyö (kirjallisuusselvitys, tiedon kokoaminen, analyysit ja selvitykset sekä opinnäytetyöt). Kaupunkien ja muiden toimijoiden asettamien vähähiilisyystavoitteiden saavuttamisen keskeiseksi työkaluksi on tunnistettu uusiomaarakentamisen edistäminen. Oppaassa käsitellään laajasti myös muita hiilipäästöjen vähentämiskeinoja aina maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta esirakentamisen hankintaan ja toteutukseen asti.


Oppaassa esitellään aluksi esirakentamisen prosessi sekä siihen liittyvät suunnitteluvaiheet, osapuolet sekä erinäiset luvat (luku 2). Luvussa 3 esitellään yleisimmät pohjanvahvistus- ja
pohjarakennusmenetelmät sekä niiden hiilipäästöt ja kustannukset. Luvussa 4 käydään läpi tarvittavat tutkimukset ja selvitykset suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Luvusta 5 alkaen kuvataan vähähiilisen esirakentamisen periaatteita maankäytön suunnittelu -vaiheesta aina rakennussuunnitelmavaiheeseen saakka. Luvuissa 8 ja 9 esitellään vähähiilistä hankintaa ja toteutusta. Liitteisiin 1-3 on koottu tausta-aineistoa ja lisätietoa koskien esirakentamismenetelmiä, tutkimuksia ja selvityksiä sekä luvitusprosesseja.