Siirry sisältöön

Osallistuminen julkiseen keskusteluun on nykyajan verkkoalustoilla mahdollista kaikille, joilla on pääsy internetiin. Aina keskustelu ei ole sävyltään myönteistä, vaan toisinaan julkisen keskustelun alustoilla esiintyy kritiikkiä, vastustusta tai jopa asiattomuuksia. Verkossa kenen tahansa perusteetonkin mielipide voi saada paljonkin näkyvyyttä eikä argumenttien todenmukaisuudesta ole aina takeita. Julkista keskustelua tulee tutkia, jotta sen lainalaisuuksia ymmärrettäisiin paremmin ja jotta keskustelua olisi mahdollista kehittää avoimempaan ja rakentavampaan suuntaan.

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaista julkinen keskustelu uusiomaarakentamisen hankkeista on. Viestinnän tutkimuskentällä uusiomaarakentamista on tutkittu vain vähän ja julkisen keskustelun tutkiminen on
usein liittynyt poliittiseen kontekstiin. Tällä tutkielmalla pyrittiin tuomaan uutta näkökulmaa sekä uusiomaarakentamisen että julkisen keskustelun kenttään yhdistämällä nämä kaksi aihetta toisiinsa. Tutkielma toteutettiin toimeksiantona Ygoforumille.

Tutkielmaa varten valittiin neljä uusiomaarakentamisen hanketta: Hämeenkyrönväylä, Östersundomin maa-aines YVA, Mäntänvuoren tekonurmikenttä ja Sepänmäen meluvalli. Tutkielma toteutettiin havainnoimalla valikoiduista hankkeista käytyä julkista keskustelua verkossa. Verkkoaineiston tukena hyödynnettiin verkossa jaettua kyselylomaketta, jossa yhdistettiin laadullisia ja määrällisiä kysymyksiä. Laadulliset tulokset analysoitiin
teemoittelemalla ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin, ja määrälliset tulokset olivat laadullisten tulosten tukena. Tuloksista nousi esiin julkisen keskustelun pirstaleisuus: keskustelussa päästiin vain harvoin aitoon vuoropuheluun saakka.

Julkinen keskustelu tutkittavista hankkeista oli enimmäkseen neutraalia, sekä sävyltään että keskustelijoiden suhtautumiselta. Vastustusta ja vastakkainasettelua esiintyi, mutta niitä oli huomattavasti vähemmän kuin neutraalia keskustelua ja yksittäisiä puheenvuoroja. Suurin osa puheenvuoroista jäikin irrallisiksi muusta keskustelusta. Hankkeista kaivattiin enemmän tietoa ja lisää viestintää. Lisäksi kyselyyn vastaajat painottivat avoimen ja rehellisen viestinnän tärkeyttä.