Siirry sisältöön

Tämä diplomityö on tehty WSP Finland Oy:ssä yhteistyössä Liikenneviraston
ja Uusioaines Oy:n kanssa. Vaahtolasimurske on huokoinen, kevyt ja kar-
kearakeinen kierrätetystä lasista valmistettu materiaali. Vaahtolasimurske val-
mistetaan lasijauheesta ja lisäaineesta tunneliuunissa hitaasti kuumentamalla.
Lopputuote on huokoinen, raekokojakaumaltaan 10-60 mm, kova murske, joka
soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan materiaalilta kevyttä tilavuuspainoa ja
hyviä lujuusominaisuuksia.


Vaahtolasimurske on ympäristölle haitaton CE-merkitty rakennustuote,
jonka haitta-ainepitoisuudet sekä liukenevuudet ovat tilavuuteen nähden pieniä.
Vaahtolasimurskeen eristävyys on hyvä sen pienen lämmönjohtavuuden ansi-
osta. Vaahtolasimurske soveltuu kevennys-, eristys- ja taustatäyttömateriaaliksi
moniin rakennuskohteisiin. Tässä työssä käsitellään vain maa- ja pohjaraken-
nuskohteita.


Vaahtolasimurskeella on hyvät lujuusominaisuudet sen suuren leikkauskes-
tävyyskulman ansiosta. Vaahtolasimurskeen jännitys-muodonmuutoskäyttäy-
tyminen kuitenkin vaihtelee vallitsevan jännitystilan mukaisesti. Näin ollen
vaahtolasimurskeen leikkauskestävyydelle on syytä käyttää suunnittelussa
vaihtelevia leikkauskestävyyden arvoja vastaavasti vallitsevan jännitystilan
mukaisesti.


Vaahtolasimurskerakenteen toimivuus taataan ohjeidenmukaisella tiivistyk-
sellä. Erityisesti kertaalleen purettu ja uudelleen rakennettu rakenne on tärkeää
tiivistää ohjeiden mukaisesti. Tässä työssä tehdyssä tiivistyskokeessa havait-
tiin, että tiivistyksen tiivistävä vaikutus ulottuu noin 60 cm syvyydelle tiivistet-
tävän vaahtolasimurskekerroksen pinnasta. Vaahtolasimurske ei hienone mer-
kittävästi tiivistystyön tuloksena. Oikealla tiivistämisellä vaahtolasimurskera-
kenteelle saavutetaan hyvä jäykkyys. Vaahtolasimurskerakenteen päältä saavu-
tettava jäykkyys on suoraan verrattavissa tiivistysaikaan.


Vaahtolasimurskeen käytössä on tärkeää noudattaa aina materiaalivalmista-
jan rakennusohjetta. Tämä julkaisu toimii taustatutkimuksena erillisille ohjeis-
tuksille. Tätä julkaisua ei pidä käyttää suunnitteluohjeena.