Siirry sisältöön

Vaihtoehtoisten maarakennusmateriaalien mekaaniset ominaisuudet vaikuttavat merkit-
tävästi niiden kuormituskestävyyteen. Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää vaih-
toehtoisten maarakennusmateriaalien mekaanisten ominaisuuksien määrittämisessä käy-
tettävät testimenetelmät ja kuormituskestävyyden kannalta keskeisimpien mekaanisten
ominaisuuksien, jäykkyyden ja lujuuden, tyypilliset lukuarvot seitsemän maarakennus-
käytön kannalta tärkeän materiaalin osalta. Samalla tarkoituksena oli selvittää, mitä
puutteita tai kehitettävää ominaisuustiedoissa ja testimenetelmissä on. Tutkimusaineis-
tona hyödynnettiin pääsääntöisesti Euroopassa toteutettuja tutkimuksia, mutta myös
muut tutkimukset huomioitiin siltä osin, kun ne materiaaleiltaan ja käyttötarkoituksil-
taan vastasivat suomalaista tilannetta. Työ toteutettiin kirjallisuusselvityksenä.


Työssä on esitetty materiaalien lujuus- ja jäykkyysominaisuuksien tutkimisessa käytetyt
laboratoriomenetelmät ja soveltuvat kenttämittaukset. Tavanomaisten maarakennusma-
teriaalien mekaanisten ominaisuuksien tutkimiseen käytetyt testimenetelmät soveltuvat
pääosin myös vaihtoehtoisille materiaaleille, vaikka materiaalien ominaisuudet vaihte-
levat huomattavasti. Olemassa olevia testimenetelmiä soveltamalla ja kehittämällä myös
vaihtoehtoisten materiaalien mekaaniset ominaisuudet voidaan selvittää. Tulosten ver-
tailukelpoisuuden varmistamiseksi tavanomaisia ja vaihtoehtoisia materiaaleja kannattaa
tutkia samoilla testimenetelmillä.


Työssä on koottu tarkemmin betonimurskeen, asfalttirouheen, lentotuhkan, pohjatuh-
kan, tiilimurskeen, leijupetihiekan ja jätteenpolton pohjakuonan mekaanisten ominai-
suuksien lukuarvoja. Materiaalien ominaisuusvaihteluiden havaittiin olevan suurempia
kuin tavanomaisilla maarakennusmateriaaleilla, mikä on tärkeää ottaa huomioon, kun
materiaalikohtaisia ominaisuusarvoja käytetään vaihtoehtoisia maarakennusmateriaaleja
sisältävien rakenteiden suunnittelussa.