Siirry sisältöön

Diplomityön tavoitteena oli selvittää bitumikatteen käyttökelpoisuutta asfaltin ainesosaksi
ja luoda toimintatapamalli sekä menetelmäohjeistus edistämään uusien kierrätysmateri-
aalien hallittua käyttöönottoa asfalttiteollisuudessa. Diplomityö tehtiin osana ”Kierrätysas-
faltin markkinakelpoisuuden edellytysten luominen, demo-kohteena kattohuopaa sisältävä
asfaltti” -tutkimusprojektia, joka kuuluu Tekesin hallinnoimaan INKA – innovatiiviset kau-
pungit (2014–2017) -ohjelmaan.


Tutkimusaineisto koostui kahdeksasta bitumikatetta sisältävästä päällystyskohteesta,
joista kahdesta porattiin yhteensä 128 bitumikatetta sisältävää näytettä sekä refe-
renssinäytettä ilman bitumikatetta. Teknisen kelpoisuuden selvittämiseksi tehtiin laajat
laboratoriokokeet, joissa selvitettiin bitumikatetta sisältävän asfaltin toiminnallisia ominai-
suuksia ja näytteistä uutettujen sideaineseosten ominaisuuksia sekä verrattiin tuloksia
referenssinäytteiden tuloksiin. Lisäksi kaikille koekohteille tehtiin visuaaliset tarkastukset.


Referenssimassaan verrattuna bitumikatetta sisältävässä massassa oli bitumikatteen
sisältämän bitumin verran vähemmän tuoretta bitumia. Tällöin bitumikatetta sisältävän
massan jäykkyys kasvoi ja deformaatiokestävyys parani verrattuina referenssimassoihin.
RAS-näytteiden jäykkyydet olivat silti samanlaisia muihin tyypillisiin suomalaisiin asfaltti-
massoihin verrattuna. Halkaisuvetolujuudessa ja muissa massa- ja kappaletesteissä ei
ollut merkittäviä eroja bitumikate- ja referenssimassojen välillä.


Bitumikatteen lisääminen nosti kuitenkin sideaineseosten kompleksimoduulia (jäykkyyttä)
ja pienensi vaihekulmaa (virtaavuutta). Lisäksi Glover-Rowe-parametri osoitti bitumikat-
teen lisäyksen muuttavan sideaineseoksen jäykkyyden ja virtaavuuden riippuvuutta siten,
että tietyllä jäykkyydellä sideaineen kyky virrata heikkeni. Tästä huolimatta kylmäominai-
suuksissa ei havaittu eroja Fraass-murtumispiste- ja kompleksimoduulitestien perusteella.


Bitumikatteen teknisen kelpoisuuden lisäksi selvitettiin myös terveydellinen soveltuvuus
ja ympäristökelpoisuus. Tutkimuksessa tehtyjen laboratoriokokeiden ja selvitysten perus-
teella ei tullut esille rajoituksia, jotka estäisivät bitumikatteen käytön asfaltin ainesosana
tutkituissa käyttökohteissa.