Siirry sisältöön

Betonimursketta on Suomessa käytetty tie- ja katurakentamisessa jo yli 20 vuoden ajan.
Käyttökokemukset ovat olleet hyviä ja betonimurskerakenteista on koerakenteiden seu-
rantatutkimuksissa mitattu vertailurakenteita suurempia kantavuusarvoja. Laadukas be-
tonimurske on luonnonkiviainesta vastaavaa tai uudelleenlujittumisominaisuutensa an-
siosta jopa parempaa maarakennusmateriaalia. Käyttämällä uusiomateriaaleja erilaisissa
infrarakentamisen kohteissa säästetään luonnonvaroja ja ehkäistään käyttökelpoisten ra-
kennusmateriaalien päätymistä toisarvoisiin käyttökohteisiin tai kaatopaikoille.


Raitioteiden suosion jälleen lisääntyessä on todettu olevan tarvetta tarkastella beto-
nimurskeen käyttömahdollisuuksia myös raitiotierakentamisessa. Tähän tutkimukseen
koottiin kirjallisuusselvityksenä betonimurskeen käytöstä saatuja kokemuksia ja tutki-
mustuloksia Suomesta ja maailmalta. Tie- ja raitiotierakenteita sekä niihin vaikuttavia
kuormituksia vertailemalla pyrittiin selvittämään, voidaanko olemassa olevan tie- ja ka-
turakenteiden tutkimustiedon perusteella tehdä johtopäätöksiä betonimurskeen hyödyn-
nettävyydestä myös raitiotierakentamisessa.


Raitiotierakenteessa vaikuttavia jännityksiä liikennekuorman alla arvioitiin monikerros-
laskennan avulla. Kun saatuja arvoja verrattiin aiemmassa tutkimuksessa tierakenteesta
raskaan ajoneuvon ylityksen aikana mitattuihin arvoihin, huomattiin raitiotiessä vaikut-
tavien jännitysten olevan huomattavasti tierakennetta pienempiä. Tämä johtuu pyörä-
kuorman tasaisemmasta jakautumisesta sitomattomiin rakennekerroksiin raitiotiellä ra-
tapölkkyjen ja varsinkin kiintoraiteen laatan kautta.


Raitiotierakenteeseen kohdistuvat liikennekuormitukset vastaavat alemmissa rakenne-
kerroksissa luonteeltaan tie- tai katurakenteen kuormituksia, joten betonimurskeen voi
olettaa olevan teknisesti sopivaa materiaalia tukikerroksen tai kiintolaatan alapuolisiin
rakennekerroksiin. Ratapölkyllisen radan tukikerrokseen kohdistuu tie- ja katurakenteis-
ta poikkeavaa hiovaa kulutusta, jonka vaikutuksia betonimurskeeseen tulisi tutkia lisää
ennen betonimurskeen käyttöä tukikerroksessa. Lisätutkimuksia tarvitaan myös rai-
desepelin pitkäaikaiskestävyydestä tukikerroksessa, mikäli betonimursketta käytetään
välikerroksen materiaalina.