Siirry sisältöön

Uusiokasvualustat ovat uusiomaa-aineksista valmistettuja kasvualustoja raken-
netun ympäristön kasvillisuudelle. Uusiokasvualustojen käytöllä voidaan saavut-
taa sekä taloudellisia että ekologisia hyötyjä.


Uusiokasvualustojen hankinnat vaativat tilaajilta aiheen asiantuntemusta. Han-
kinnat ovat osa rakennuttamisen laajaa prosessikokonaisuutta, ja tilaajien tulee
tuntea prosessin eri vaiheet voidakseen tehdä onnistuneita uusiokasvualusta-
hankintoja. Hankinnoissa huomioitavia asioita ovat muun muassa uusiokasvu-
alustojen tekninen määrittely, niihin liittyvän lainsäädännön tunteminen, kasvu-
alustojen valmistustavat sekä käytettävien materiaalien alkuperä.


Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa uusiokasvualustojen hankintamalleja
kunta- ja kaupunkiorganisaatioiden kasvualustahankintoihin. Työssä tunnistettiin
neljä erilaista uusiokasvualustojen hankintamallia, joita määrittelevät kaksi teki-
jää: hankitaanko uusiokasvualusta tilaajan omasta organisaatiosta vai ulkopuoli-
selta tarjoajalta, ja hankitaanko uusiokasvualusta tuotteena vai valmistetaanko
se hankekohtaisesti rakentamisen yhteydessä. Hankintamallien avulla tilaajat
voivat tunnistaa heille parhaiten soveltuvan hankintamallin ja tällä tavoin edistää
uusiokasvualustojen hyötykäyttöä.