Siirry sisältöön

Vantaan Ankkapuiston  käyttönurmialueen maastonmuotoilussa hyödynnettiin lähialueella syntyviä uusiomassoja sekä puiston kunnostusvaiheessa syntynyttä imuruoppausmassaa.

Laskelmien perusteella uusiomassoilla toteutettu rakentaminen säästi 56 000 euroa verrattuna neitseellisten raaka-aineiden käyttöön. Kustannussäästöt syntyivät pääosin vältetyistä maamassojen vastaanottomaksuista ja kuljetuskustannuksista. CO2-päästöt puolestaan vähenivät 22 800 kg CO2 ekv perinteiseen vaihtoehtoon verrattuna. Tämä päästövähenemä vastaa noin 5 800 pääkaupunkiseudulla henkilöautolla ajetun työmatkan päästövaikutusta. 

Uusiomateriaalien käytöllä myös muita hyötyjä

Saavutettujen päästö- ja kustannussäästöjen lisäksi, vältettiin louhinnasta ja maanotosta syntyviä ympäristöhaittoja. Uusiomateriaalien käytöllä vältettiin materiaalien sijoittamista maankaatopaikalle. Vähentyneiden kuorma-autokuljetusten myötä myös teiden kuormitus pieneni ja liikenneturvallisuus parani. Lisäksi uusiomassahanke hyödytti lähialueen rakennushankkeita: osa reseptimateriaalista käytettiin Hakunilan hiihtoputken luiskien rakentamiseen.

Hanke viitoittaa resurssiviisaan rakentamisen käytäntöjä Vantaalla

Päästölaskennassa käytettiin Rambollin infrahankkeiden Excel-pohjaista päästölaskentamenetelmää, joka pohjautuu CEN/TC 350-standardiin. Päästöt eriteltiin materiaalin tuotannolle, kuljetukselle sekä työsuoritteelle/asennukselle. Kustannusten vertailu puolestaan pohjautuu hankkeen toteutuneisiin hintoihin, Rapal Oy:n FORE-kustannustietokantaan sekä maankaatopaikalla ilmoitettuihin vastaanottomaksuihin.

Uusiomassojen työkustannukset määritettiin mies- ja konetyötuntien sekä polttoainekulutuksien perusteella.

Hankkeesta saatiin paljon tietoa Vantaan resurssiviisaan rakentamisen tueksi. Vantaan kaupungin tavoitteena on vakiinnuttaa hankkeessa testattuja toimintatapoja ja edistää uusiomassojen kiertoa kaupungin sisällä. Tämä edellyttää välivarastointitilojen osoittamista ja tilavarauksia massoille jo suunnitteluvaiheessa.

Lisätietoja:
Vantaan kaupunki
projekti-insinööri Jukka Hietamies
jukka.hietamies(at)vantaa.fi