Siirry sisältöön

Pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallinnassa syntyvää ympäristökuormitusta pyritään
rajoittamaan noudattaen kestävän kunnostuksen periaatteita. Kestävyyttä arvioitaessa
rakennushankkeen ympäristö-, kustannus- ja sosiaaliset vaikutukset ovat määrääviä
tekijöitä. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukset toteutetaan Suomessa edelleen
pääosin massanvaihdolla. Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset on totuttu Suomessa vie-
mään ulkopuolisiin vastaanottopaikkoihin, esimerkiksi kaatopaikoille.


Diplomityössä tutkittiin elinkaariajattelun periaatteita noudattaen pilaantuneiden maa-
ainesten paikallisen hyödyntämisen ympäristö- ja kustannusvaikutuksia verrattuna ti-
lanteeseen, jossa pilaantuneet maa-ainekset olisi sijoitettu ulkopuolisiin vastaanotto-
paikkoihin. Työssä tutkittiin myös pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntämisen toimin-
taympäristön mahdollisuuksia ja rajoitteita. Hyödyntämisen ympäristövaikutukset sel-
vitettiin tapaustutkimuksella kolmesta eri kohteesta kahdella eri laskentamenetelmällä,
Suomen Ympäristökeskuksen julkaisemalla PIRTU-ekotehokkuustyökalulla ja Yhdysval-
tojen ympäristöviranomaisen (U.S. EPA) julkaisemalla SEFA-laskentatyökalulla. Kus-
tannusvaikutukset määritettiin kahdesta eri kohteesta yhdellä laskentamenetelmällä.
Toimintaympäristöön liittyviä näkemyksiä tutkittiin alan parissa työskenteleville lähete-
tyllä kyselyllä.


Diplomityön tulosten mukaan pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntäminen vähensi
kunnostustoimien energian kulutusta, ilmapäästöjä, neitseellisen maa-aineksen käyttöä
ja kaatopaikalle viedyn jätteen määrää. Pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntäminen
vähensi myös kustannuksia molemmissa tutkimuskohteissa. Kyselytutkimuksen tulos-
ten mukaan pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntäminen nähdään alalla työskentelevi-
en parissa myönteisenä. Haasteita hyödyntämiseen aiheuttavat kuitenkin hankalaksi
nähty ympäristölupaprosessi, viranomaisten asenteet ja sekava lainsäädäntö.


Työn johtopäätöksenä todetaan, että pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntäminen oli
tapaustutkimuksen kohteissa kannattavaa sekä kustannusten että ympäristövaikutusten
kannalta. Pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntämisen edistämiseksi tarvitaan selkeä
ohjeistus hyödyntämisessä sallituista haitta-aineista, sopivista hyödyntämispaikoista
sekä hyödyntämisprosessin läpiviennistä. Lisäksi tarvitaan systemaattisia selvityksiä
hyödyntämisen hyödyistä ja haitoista.