Siirry sisältöön

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää keinoja UPM Jokilaakson tehtaiden voimalaitoksilla
syntyvän lentotuhkan hyötykäytön parantamiseksi. UPM:n yksi ympäristötavoitteista on
ollut vuodesta 2016 alkaen olla yhtiö, joka ei loppusijoita mitään prosessijätettä pysyvästi
kaatopaikalle. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää keinoja asetetun tavoitteen
täyttymiseksi myös tulevaisuudessa.


Opinnäytetyö toteutettiin noudattaen liiketoimintasuunnitelman laatimiseen kehitettyä
systemaattista mallia. Opinnäytetyössä perehdyttiin lentotuhkien potentiaalisiksi todettu-
jen hyödyntämistapojen mahdollisiin parantamiskeinoihin suorittamalla työmaakäyntejä,
tutustumalla lukuisiin selvityksiin ja haastattelemalla alan asiantuntijoita.


Opinnäytetyön tuloksena saatiin kehitysehdotuksia lentotuhkien hyödyntämisen varmista-
miseen, muun muassa laatuvaihtelujen minimoimiseksi sekä saatavuuden varmistamiseksi.
Opinnäytetyön keskeisempänä johtopäätöksenä voidaan todeta, että hyötykäyttöön toimi-
tettavan tuhkan laatua pitää voida mitata jo voimalaitoksella. Mittausmenetelmän tulisi
soveltua päivittäiseen käyttöön ja sen olisi oltava riittävän luotettava.


Opinnäytetyön raportissa on tarkasteltu esiin tulleita keskeisiä tuhkan hyödyntämiseen liit-
tyviä vahvuuksia, mahdollisuuksia, uhkia sekä heikkouksia SWOT-analyysin avulla. Rapor-
tissa on esitetty myös keinoja tuhkan laadun parantamiseen eri käyttötarkoituksiin.


Voimalaitoksilla käytettävät polttoaineet, poltto-olosuhteet sekä vallitseva lainsäädäntö
ovat määräävässä asemassa tuhkien hyödyntämisen kehityksessä. Yhteiskunnan asettamat
ilmastotavoitteet ja kiertotalouden kehittäminen tukevat lentotuhkien hyötykäytön lisään-
tymistä.