Siirry sisältöön

Lahdessa tavoitteena on, että uusiomaa-ainekset ovat suunnittelun lähtökohtana aina kun rakentamisen yhteydessä kaivetaan ja louhitaan merkittäviä määriä maa- ja kiviaineksia. Kehitysteemana on maa- ja kiviainesten hyötykäytön sekä uusiomaarakentamisen edistäminen.

Lahden kiertotalouden kehittämisohjelman painopisteet

Lahden kaupungin vuonna 2019 laaditun kiertotalouden kehittämisohjelman tavoitteena on kolme merkittävää keihäänkärkeä:

  1. Uusiomaa-ainekset ovat suunnittelun lähtökohtana.
  2. Yleis- ja asemakaavoitettavien alueiden yhteydessä esitetään aina toimenpiteet kiertotalouden edistämiseksi.
  3. Purettavien rakennusten uusiokäyttö esitetään aina, kun purkamisesta päätetään.

Lahdessa kiertotaloutta edistetään kaavoituksen avulla. Parhaillaan käynnissä oleva yleiskaavakierros 2021–2025 tarkentaa kiertotalouden huomioon ottamista yleiskaavatasolla.

”Olemme tänä vuonna käynnistäneet yleiskaavatyön yhteydessä kiertotalousteeman selvityksiä, joissa painopiste on maa-ainesten hyötykäytössä sekä kiertotalouteen liittyvässä elinkeinotoiminnassa. Lahdessa on käytössä jatkuvan yleiskaavatyön malli, jossa yleiskaava laaditaan neljän vuoden sykleissä valtuustokausittain”, sanoo kiertotalousasiantuntija Satu Virtanen Lahden kaupungista.

Massatarkasteluselvityksellä tietoa maa- ja kiviaineksista

Yleiskaavatyön yhteydessä Lahden kaupungin alueelta laaditaan yleiskaavavaiheen massatarkasteluselvitys, jonka massalaskennan tuloksena syntyy tieto rakentamisen aikana syntyvästä maa- ja kiviainesten ylijäämästä ja alijäämästä alueittain. Lisäksi paikkatietotarkastelun avulla etsitään maa-ainesten välivarastointiin soveltuvia alueita, joissa voidaan sallia yleis- ja asemakaava-alueiden toteuttamista tukevia toimenpiteitä, kuten massalogistiikkaa tai vaikkapa maa- ja kiviainesten jalostamista esirakentamista varten.

Kaupungin alueelta haetaan myös mahdollisia ylijäämämaiden hyötykäyttökohteita, kuten melu- tai maisemasuojavallien tarpeita. Selvitysten tuloksena syntyy paikkatietopohjaista maa-ainesten ja uusiomateriaalien hyötykäyttöä edistävää ja mahdollistavaa tietoa kiertotalousteeman kaavakartalle sekä seuraavia suunnitteluvaiheita varten.

Aikaisen vaiheen suunnittelulla vähennetään kuljetusmatkoja ja maa-ainesten läjittämistä ja varaudutaan lupaprosesseihin

Laadittavien selvitysten ja niitä seuraavien toimenpiteiden avulla pyrimme tulevaisuudessa vähentämään maa-ainesten läjittämistä maanvastaanottoalueille ja välttämään maa- ja kiviainesten pitkiä kuljetusmatkoja. Maa-ainesten toimiva hyötykäyttö vaatii erilaisia lupia, joiden prosesseihin kuluu paljon aikaa. Aikaisen vaiheen suunnittelulla voimme valmistautua tähän parhaiten.

”Kiertotaloustoiminnan ytimessä ovat kaupunkiorganisaation lisäksi asukkaat, ympäristö ja yritykset. Siirtymässä kiertotalouteen korostuukin erityisesti yhteistyö toimintaympäristön sidosryhmien kanssa. Osana yleiskaavan osallisuustyötä järjestämme kiertotalousteeman keskusteluillan, jossa on mahdollista kuulla ja keskustella yleiskaavatason kiertotaloussuunnitelmista kaupungissamme”, sanoo kiertotalousasiantuntija Satu Virtanen Lahden kaupungista.

Lisätietoja:
Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
kiertotalousasiantuntija Satu Virtanen
puh. 044 482 6842
satu.virtanen@lahti.fi