Siirry sisältöön

UUMA4 on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa maarakentamisen alan keskeiset toimijat edistämään uusiomaarakentamista Suomessa. UUMA4-ohjelma vie uusiomaarakentamisen nykyistä konkreettisemmalle tasolle kaupunkien ja väyläviraston rakentamistoiminnassa. Ohjausryhmään ja eri työpajojen toimintaan voivat osallistua kaikki UUMA4:n partnerit.


Ohjelmassa on ollut laajasti mukana niin julkinen sektori kuin yritykset, tutkimuslaitokset ja viranomaiset. Ohjelmaa koordinoi Ramboll Finland Oy. UUMA4 –ohjelmaa valmisteltiin yhteistyössä UUMA3:n yhteistyökumppaneiden kanssa ja sen sisällön suunnittelussa ovat olleet mukana keskeisesti Väylävirasto ja Helsingin kaupunki.


UUMA4:n tavoitteena on vauhdittaa uusiomaarakentamista siten, että siitä tulisi tasavertainen toimintatapa luonnonkiviainesten käytön kanssa. UUMA4-ohjelmassa (vuosina 2021-2023) on tekeillä useita ohjeita ja malliasiakirjoja ohjelman kymmenkohtaisen sisältösuunnitelman mukaisesti.


Joulukuussa 2021 UUMA4 työryhmässä 5 (Kierrätyskasvualustat) mukana oleville organisaatioille laadittiin kysely. Tavoitteena oli käydä läpi osallistujien tavoitteet kierrätyskasvualustoihin tai vastaaviin materiaaleihin, tuotekehitykseen, tuotteisiin ja menetelmiin liittyen. Tarkoituksena oli tuoda esiin hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden materiaalivirtoja, joihin liittyen osallistujilla olisi kehitystarpeita tai joihin liittyen ohjelmassa voitaisiin mahdollisesti tuoda esiin uusia näkökulmia aiheeseen. Kyselyissä esiin nousi tarve laatia kuvaukset eri raaka-aineista valmistettujen kompostituotteiden tyypillisistä ominaisuuksista sekä auttaa suunnittelijoita paremmin tunnistamaan niille soveltuvia käyttökohteita.


Tässä raportissa ja sen liitteissä kootaan yhteen kompostituotteiden ajantasaiset laatuvaatimukset (mm. lainsäädäntö, vapaaehtoiset laatujärjestelmät) ja tutustutaan kompostointiprosesseihin kotimaisten ja ulkomaisten benchmark-kohteiden avulla. Tavoitteena on laatia kuvaukset eri raaka-aineista (biojäte, viherjäte, jätevesiliete) valmistetuille komposteille ja kuvailla niille soveltuvimmat käyttökohteet tuotekortti-tyyppisesti. Tarkastelunkohteina olevat prosessit ovat aumakompostointi sekä tunnelikompostointi.

Kompostin laatuluokituksen kehittämisen pienryhmätyöskentelyyn ovat osallistuneet:
Helsingin kaupunki, Sari Knuuti, Sari Jurmo ja Markku Nevalainen
HSY, Mikko Wäänänen, Christoph Gareis
WSP Oy, Elina Regårdh
Espoon kaupunki, Iina Kallio
Tieluiska Oy, Juha Liukkonen
Pirjo Laulumaa
Ramboll Finland ja – CM Oy, Venla Viskari, Iina Könönen, Aino-Kaisa Nuotio, Juha Kivimäki ja Laura Lehtimäki

Kompostin laatuluokituksen kehittämiseksi työssä on haastateltu seuraavia laitoksia:
Suomi: Stara, Kekkilä (Ilmajoki), Mustankorkea, HSY (Ämmäsuo sekä Metsäpirtti), Metsäsairila,
sekä Stormossen.
Ruotsi: Sysav, Malmö
Itävalta: MA48, Wien