Siirry sisältöön

Suomessa kasvukeskuksien infrastruktuurin rakentamiseen käytetään vuosittain huomattava
määrä luonnonkiviaineksia, minkä myötä niiden saatavuus on heikentynyt. Luonnonkiviai-
nesten käytön vähentämiseksi infrastruktuurin rakentamisessa ja kiertotalouden edistä-
miseksi on perusteltua tarkastella vaihtoehtoisten materiaalien hyödyntämistä. Osa kaivan-
naisteollisuudessa läjitettävistä sivukivistä on laadultaan vastaavia kuin infrarakentamisen
tarpeisiin erikseen louhittavat luonnon maa- ja kiviainekset. Kaivostoiminnan laajeneminen
kasvattaa tulevaisuudessa muodostuvien sivukivien määrää ja niiden ominaisuuksia sekä
hyötykäyttömahdollisuuksien selvittäminen tarjoaa kiertotalouden periaatteiden mukaisia
mahdollisuuksia infrarakentamisessa.

Tässä työssä tutkitaan toimintatapoja, jotka edesauttavat sivukivien hyödyntämistä infrara-
kentamisessa. Diplomityössä toteutetaan kirjallisuusselvityksen lisäksi kaivannaisteollisuu-
den sivukivien hyötykäytön edistämiseksi CASE-tarkastelu ja haastattelututkimus. Tutki-
mustulosten perusteella sivukivien käytön haasteena on saatavilla olevien sivukiviaineksien
ja infrarakentamisen ajallinen ja paikallinen kohtaamattomuus, sivukivien prosessointitarve
ja laatuominaisuustietojen puute. Mitä paremmin kaivannaisteollisuuden sivukivien käyt-
töön liittyvät riskit tunnistetaan, sitä paremmin niitä voidaan hallita infrahankkeissa. Lisäksi
lainsäädäntö edellyttävät kehittämistä sivukivien hyödyntämiseksi infrahankkeissa.