Siirry sisältöön

Jätteenpoltto on nykyään yleisin yhteiskuntajätteen käsittelymuoto Suomessa, ja
polton lopputuotteena syntyy yli 300 000 tonnia pohjakuonaa vuosittain. Euroo-
pan Unionin tavoitteena on kiertotalouden edistäminen, ja siihen kuuluu myös
jätteiden materiaalihyötykäyttö. Pohjakuonasta on käsittelemällä kehitetty kiviai-
nesten kaltaisia tuotteita, joita voidaan käyttää maarakentamisessa korvaamaan
luonnonkiviaineksia.


Opinnäytetyön teoriaosuudessa on esitelty jätteenpolton prosesseja ja nykytilan-
netta Suomessa, pohjakuonien käsittelytekniikoita, sekä pohjakuonatuotteiden
käyttökohteita ja ominaisuuksia maarakentamisessa.


Fortum Waste Solutions Oy toteutti Riihimäen laitosalueen yhteyteen koeraken-
teen kesällä 2020, jossa käytettiin pohjakuonatuotteita suodatinkerroksessa sekä
jakavassa kerroksessa. Tässä työssä on raportoitu koerakenteen rakentamispro-
sessi, koerakenteesta tehtyjen mittausten ja tutkimusten tulokset sekä kuonatuot-
teista tehtyjen laboratoriotutkimusten tulokset. Tavoitteena oli tuottaa tietoa kuo-
natuotteiden teknisistä ominaisuuksista väylärakenteessa sekä materiaalien to-
dellisista käyttöolosuhteista työmaalla.


Koerakenteen rakentaminen onnistui hyvin, ja kuonamateriaaleja voitiin käsitellä
työmaalla samaan tapaan ja samoilla työkoneilla kuin luonnonkiviaineksia. Kent-
tätutkimusten tuloksista kuonamateriaaleille laskettujen E-Moduulien perusteella
tuotteet soveltuvat esimerkiksi tien alempiin rakennekerroksiin. Tämä työ loi poh-
jan sille, että kenttätutkimusten syy-seuraussuhteita voidaan tutkia koerakenteen
tarkkailun jatkuessa vielä pitkäaikaiskestävyyden ja routivuuden osalta.