Siirry sisältöön

HaKaKo-hankkeen tavoitteena on ollut kerätä käytännön havaintoja, selvittää varteenotettavia ratkaisuja erilaisista hallintatoimenpiteistä sekä auttaa havainnoimaan tietotarpeita, jota happamilla sulfaattimailla rakentamiseen edelleen liittyy. Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin on yleispätevä ohjeistus, jonka pohjalta voidaan suunnitella kohdekohtaisia rakenteita ja toimintatapoja, mutta käytännön kokemuksia ja seurantatietoja on edelleen vähän käytettävissä. HaKaKo-hanke käynnistyi syksyllä 2022 ja päättyi alkuvuonna 13.2.2024 pidettyyn hanketta ja ajankohtaisia aiheita esittelevään webinaariin. Webinaarin esitys aineisto on liitteenä 7.


Yhteenvetoraportissa esitellään hankkeen keskeiset tulokset eri osatehtävistä, joita olivat:

  • veden laadun muutosten seuranta HaSu-maille sijoittuvilla rakennushankkeilla, neljä
    kohdetta
  • selvitys lämpötilan vaikutuksesta hapettumisreaktioiden nopeuteen
  • selvitys lentotuhkan käyttömahdollisuus neutraloinnissa kalkin sijasta
  • maankäytön suunnittelijoille kohdennettu esittelyaineisto HaSujen huomioimisesta
    kaavoituksessa
  • vesienkäsittelyn mahdollisuuden HaSu-maille sijoittuvissa rakennushankkeissa
  • vaikuttavuuden arvioinnin työkalun jatkokehitystyö

Työn ovat rahoittaneet Espoon, Helsingin, Porin, Turun ja Vaasan kaupungit sekä Väylävirasto ja UPM. Rahoittajien lisäksi ohjausryhmään pyydettiin asiantuntijajäseniä Geologian
tutkimuskeskuksesta, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja Suomen ympäristökeskuksesta.