Siirry sisältöön

Vaahtolasimurske on kevytkiviainesta, jota voidaan käyttää maanrakentamisessa keven-
nysrakenteissa ja routaeristeenä. Vaahtolasimurskeen käyttö on lisääntynyt Suomessa ja
sillä onkin monia käyttömahdollisuuksia infrarakentamisessa. Opinnäytetyössä oli ta-
voitteena tutkia vaahtolasimurskeen käyttömahdollisuuksia ja verrata sillä tapahtuvan
rakentamisen kokonaiskustannuksia tavanomaisiin kiviainesmateriaaleihin.


Opinnäytetyössä mitoitettiin vaahtolasimurskerakenteinen katu ja sille vertailu-
rakenteena tavanomainen katurakenne. Rakenteet mitoitettiin kantavuuden ja routanou-
sun vaatimusten mukaisesti. Tuloksena saatiin kaksi vertailukelpoista katurakennetta ja
niiden lisäksi kustannusten vertailuun otettiin mukaan Tampereen kaupungin käyttämä
katurakenne. Kustannuslaskennassa huomioon otettiin pois kaivettavien maa-ainesten ja
rakentamiseen käytettävien kiviainesten kustannukset. Kustannukset koostuivat sekä
materiaalien hinnasta että niiden kuljettamisesta.


Kustannustarkastelujen perusteella Tampereen kaupungin käyttämä rakenne on
kaikilla kuljetusetäisyyksillä halvin ratkaisu vertailussa olleista rakennevaihtoehdoista.
Vaahtolasimurskerakenne oli taas halvempi ratkaisu kuin vertailurakenne, kun sekä
poiskuljetettavien maamassojen että uuteen rakenteeseen käytettävien kiviainesten kul-
jetusetäisyydet ovat yli viisi kilometriä. Vaikka kuljetusetäisyydet olisivat tätä matkaa
lyhyemmät, voi vaahtolasimurskerakenne silti olla kokonaisuudessa edullisempi ratkai-
su tietyissä rakentamiskohteissa. Kyseisiä rakentamiskohteita ovat esimerkiksi kadut,
joissa esiintyy painumisesta tai routimisesta aiheutuvia haitallisia ongelmia. Rakennus-
kustannukset ovat vaahtolasimurskerakenteella tällöin suuremmat, mutta rakenteen rou-
timinen ja painumat pienenevät. Mikäli rakennuskohteessa ei erityisesti tarvitse huomi-
oida routimisesta tai painumista aiheutuvia haittoja, niin silloin vaahtolasimurskeella
rakentaminen ei anna merkittävän suurta hyötyä tavanomaiseen rakenneratkaisuun ver-
rattuna.


Jatkotutkimuksena tulisi selvittää kahden eri vaahtolasimurskerakenteen toimin-
ta käytännössä. Tutkimuksen tavoitteena olisi selvittää toimiiko vaahtolasimurskekerros
riittävän hyvin suoraan pohjamaan päälle rakennettuna routaeristeenä vai tulisiko raken-
teeseen lisätä hiekkakerros vaahtolasimurskeen ja pohjamaan välille.