Siirry sisältöön

UUMA4-ohjelman ja työryhmän 1 Ympäristölupaprosessin kehittäminen ja yhtenäistäminen työ lähestyy loppuaan. Viimeinen työpaja pidettiin syyskuussa 2023 ja viimeinen kokous ajoittuu marraskuulle 2023. Työryhmän tavoitteena oli käsitellä lupa- ja ilmoitusprosesseja uusiomateriaalirakentamisnäkökulmasta sekä pohtia, millä keinoin prosessit saataisiin valtakunnallisesti mahdollisimman yhteneväisiksi. Tämän merkittävän kehitystyön mahdollisti laaja-alainen 45 hengen asiantuntijatiimi, jossa on ollut mukana YM:n, SYKE:n, AVI:n, ELY:n edustajia sekä Väyläviraston, kaupunkien, teollisuuden, Kuntaliiton, Energiateollisuus ry:n, Infra ry:n, Metsäteollisuus ry:n, urakoitsijoiden ja konsulttien edustajia.

Työryhmässä arvioitu hallitusohjelman vaikutuksia lupa- ja valvontatoimintaan

Työskentelyssä esille nostetut ajatukset lupaprosessien käsittelyn keskittämisestä ovat tämän työryhmän jäsenten toimesta kiirineet eteenpäin, koska nykyisen hallituksen yksi tavoitteista on järjestää aluehallinto uudestaan. Tämä tarkoittaisi ministeri Kai Mykkäsen mukaan, että uusi virasto aloittaisi toimintansa vuoden 2026 alussa. Mykkänen sanoo, että ”Me kokoamme lupa- ja valvontatoimijat Elyjen ja Avien parista kymmenestä erillisestä virastosta yhteen valtakunnalliseen organisaatioon.” Työryhmä on tunnistanut tämän aiheuttamia mahdollisuuksia ja uhkia.

MARA-asetukselle ja soveltamisohjeelle koottu esitys muutostarpeista

Työryhmä on koonnut esityksen MARA-asetuksen ja soveltamisohjeen päivitystarpeista. Esitys käsittää hyväksyttävän pohjavesitutkimusmenetelmien tarkentamisen, pohjaveden pinnan etäisyysvaatimuksen tarkentamisen rantarakentamisessa, tiettyjen rakentamiskohteiden lisäämisen asetukseen, kerrospaksuuksien kasvattamisen, välivarastointiajan pidentämisen, haitta-aineiden ja raja-arvojen uudelleen tarkastelun sekä olemassa olevien käyttökohteiden että uusien näkökulmasta sekä uusiomaarakentamisen kohteiden tiedon tuottamisen muodostettavaan datapankkiin.

UUMA4-ohjelman nimissä toimitettava esitys muutostarpeista tullaan toimittamaan viimeistään joulukuun alussa suoraan SYKE:n että YM:n organisaatioille. Asetuksien muutosprosessia on edistetty aiemmin myös SYKEssä, mutta työryhmä näki tärkeäksi, että myös UUMA-ohjelma ottaa kantaa kehitystarpeisiin.

”Uskomme, että näin isolla ohjelmalla ja toimikunnalla on oltava merkittävä vaikutus kehitystyön nopeuttamiseen” kertoo ryhmän vetäjä Jukka Huppunen Rambollista.

Työryhmän agendalla oli myös vesistörakentaminen, jonka osalta kehitystyön tuloksena syntyi rakentamisen suunnittelua, luvittamista ja valvontaa palvelevan oppaan runko. Runko tarkoittaa käytännössä sisällysluetteloa, jossa on huomioitu muun muassa materiaalit, rakenteet, riskinarvio, suojarakenteet, tarkkailut eri vaiheissa, kestävyystarkastelu ja luvitus sekä kehitystarpeet.

Työryhmälle asetetut tavoitteet täyttyivät, mutta vaativat kehittämistä jatkossakin, jotta uusiomaarakentamista voidaan edistää taas yhtenevillä käytänteillä.