Siirry sisältöön

UUMA4-ohjelman työryhmän 8 ”UUMA-rakentamisen prosessi” tavoitteena on edistää UUMA-hankintojen prosessia julkisilla rakennuttajilla.

Työryhmän tavoitteiksi ja toimenpiteiksi tavoitteiden saavuttamiseksi on kirjattu seuraavaa:

  • Tarvekartoitus siitä, mitä asiakirjoja tilaajat käyttävät ja mitä niistä toivotaan täydennettävän/päivitettävän käytettäväksi kohteissa, joissa hyödynnetään UUMA-materiaaleja.
  • Asiakirjojen täydentämiseen ja/tai päivittämiseen tarkoitettujen mallilauseiden ja kriteerien kokoaminen ja esittäminen. Organisaatiot voivat käyttää näitä mallilauseita ja kriteereitä jatkossa omien mallipohjiensa täydentämiseen.


Työryhmä 8 toteutti joulu-tammikuussa 2021-22 tarvekartoituksen, jossa selvitettiin UUMA-rakentamisen (uusiomaarakentamisen) prosessin nykytilanne ja sen kehitystarpeet.

Tarvekartoituskyselyn tulokset:

Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että UUMA-rakentaminen ja -hankinnat kiinnostavat, koetaan tärkeiksi ja näitä toimia halutaan edistää. Tällä hetkellä haasteiksi koetaan kuitenkin esimerkiksi vaihtelevat ja vakiintumattomat käytännöt, UUMA-osaamisen henkilöityminen ja hitaat prosessit muun muassa lupa-asioissa. Vastaajien toiveena on saada lisää tutkimustietoa ja jaettuja kokemuksia onnistuneista UUMA-hankinnoista, jotta hyviä käytäntöjä voitaisiin soveltaa muuallakin. Kyselystä saadun yhteenvedon perusteella työryhmä laatii malliasiakirjoja ja -tekstejä, kuten suunnitteluohjelma, työselostus ja urakkaohjelma, joita voidaan hyödyntää UUMA-rakentamisen hankinnoissa. Malliasiakirjat valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Työryhmä järjesti yhdessä Motivan kanssa 17.2.2022 Kriteerityöpajan, jonka tavoitteena oli muun muassa priorisoida kriteerit niiden vaikuttavuuden ja toteuttamisen helppouden/toteutettavuuden perusteella, tunnistaa, mitkä kriteereistä kannattaa ja voidaan ottaa käyttöön heti, mitkä ovat vaikeammin tai pidemmällä aikavälillä käyttöön otettavia, pyrkiä tunnistamaan, mihin tarpeeseen valmiiksi muotoiltuja tai käytännössä kokeiltuja kriteereitä ei vielä löydy. Työpajaan osallistuivat suunnittelu- ja rakentamishankkeiden tilaajat ja toteuttajat, hankintoja tekeviä Väylävirastosta, ELYistä ja isoista kaupungeista sekä urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden edustajia. Työpajan tuloksia on esitelty raportissa ”Väylärakentamisen vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja tukevien hankintakriteerien koonti ja kehitystyö -hankkeen loppuraportti, 14.4.2022, Motiva Oy.

Työryhmä järjestää 17.11.2022 työpajan, jonka teema on ”Markkinavuoropuhelu uusiomaarakentamisen edistäjänä”. Työpajan tavoitteena on selvittää, kuinka markkinavuoropuhelun keinoin voidaan edistää uusiomaarakentamista. Työpajassa keskusteltavia asioita ovat muun muassa uusiomaarakentamista käsittelevän markkinavuoropuhelun toteutustapa, ajankohta, osapuolet, soveltuvuus, aiheet, yms.

Työryhmän 8 aihepiiristä on valmistunut 2021 Heidi Järkän YAMK-opinnäytetyö ”Uusiokasvualustojen hankintamallit kaupunkirakentamiseen”. Työ on osin UUMA-ohjelman rahoittama. Opinnäytetyössä tutkittiin ja laadittiin erilaisia hankintamalleja uusiokasvualustojen hankintoihin kaupunkiympäristön hankkeissa. Tutkimuskysymyksenä käytettiin: ”Millaisia erilaisia uusiokasvualustojen hankintamalleja kaupunkiorganisaatioilla on?” Kaupunkirakentamisen kohteissa käytetään yleisesti tuotteistettuja kasvualustoja, koska niiden määrittely on verraittain helppoa ja hankintakäytännöt ovat selkeitä. Työssä osoitettiin, että käytettäessä rakennuspaikalta saatavia maita tuotteistettujen kasvualustojen sijasta, voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä niin ekologisesti kuin taloudellisestikin.

Työryhmän jäseniä (10/2022) ovat Mikko Suominen, Petri Hakala, Petteri Huuska, Virpi Nikulainen, Laura Valokoski, Elina Keränen, Timo Tirkkonen, Matti Pokkinen, Karoliina Tuukkanen, Kati Suhonen, Iina Kallio, Satu Virtanen, Anne Savola, Petra Piironen, Tommi Itkonen, Asta Säämänen, Hanna Kemppainen, Jarno Arkko, Kari Muhonen, Harri Kousa, Veli-Matti Luukkanen, Risto Väänänen, Suvi Salmela, Esa Lumppio, Heidi Järkkä, Laura Lehtimäki, Taavi Dettenborn.