Siirry sisältöön

UUMA4-ohjelman kierrätyskasvualustatyöryhmän tarkoituksena on edistää maisema- ja viherrakentamiseen liittyviä hankkeita, joilla on eniten vaikutusta muun muassa kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden sekä muiden ympäristöpositiivisten näkökumien edistämisessä.

Kierrätyskasvualustatyöryhmän työn käynnistyessä osallistujilta kysyttiin työryhmän tavoitteista ja keskeisistä kehityskohteista. Työryhmän keskeisiksi kehityskohteiksi valikoituivat alla olevat aiheet, joista laaditaan ohjeita ja jaetaan tietoa.

Kehityskohteet:

  1. Kompostin laatuvaatimukset ja kompostointiprosessi
  2. Kierrätyskasvualustat
  3. Vieraslajeja sisältävä maa-aines
  4. Hiekoitussepelin hyödyntäminen

Kompostin laatuvaatimukset ja kompostointiprosessi

Komposteilla on nähty olevan merkittävä rooli viherjätteen hyötykäytössä, ravinteiden kierrätyksessä ja neitseellisten materiaalien, kuten turpeen, korvaamisessa. Turpeen käytön vähentämisellä on myös merkittävät positiiviset ilmastovaikutukset. Viherjätteiden kompostointia ja kompostien käyttöä pyritään edistämään kokoamalla käsittelyyn liittyvät ohjeet ja toimijoiden hyvät käytännöt sekä kehittämällä erilaisten kompostien tavoitearvo ja ohjeistamalla kompostien käyttöä sellaisenaan ja kompostituotteissa. Kompostien tavoitearvot voidaan esittää esimerkiksi tuotekorttina. Tässä vaiheessa tarkastellaan kompostin raaka-aineena viherkunnossapidon viherjätteet ja yhdyskuntajätevesiliete. Tehtävässä benchmarkataan muutamia tunnettuja kompostinvalmistajia.

Kierrätyskasvualustat

Kaivu- ja ylijäämämaiden käytöstä kasvualustavalmistukseen ja jalostuksesta eri tyyppisiksi ”kasvualustatuotteiksi” on saatu kokemuksia eri organisaatioissa. Kasvualustakohteita on myös jossakin määrin seurattu, jotta saataisiin tietoa siitä, miten kasvillisuus kehittyy ja miten hoito tulisi kierrätysmaakohteissa suorittaa. Nyt tavoitteena on tarkastella mitä kierrätyskasvualustuotteita tarvitaan, mikä niiden laatu on ja kuinka ne toimivat hoidossa. Kierrätyskasvualustoista laaditaan vastaavat tuotekortit kuin komposteista.

Kierrätyskasvualustoihin liittyen Savonia ammattikorkeakoulun palvelumuotoilun opiskelija Heli Backman laati keväällä 2022 työryhmän ideoiman ja ohjaaman opinnäytetyön ”Kierrätyskasvualustojen visuaalisen sabloonan luonnoksen”. Visuaalisen sabloonan tarkoituksena on tuoda esiin eri kierrätyskasvualustojen keskeiset ominaisuudet ja erot niin, että kasvualustojen valinta, käyttö ja seuranta helpottuvat.

Sabluunalla tiivistetään tietopohjaista esitystapaa, jossa hyödynnetään infografiikkaa. Infografiikka auttaa erottamaan ja oivaltamaan nopeasti olennaiset asiat tiivistämällä ne pieneen tilaan. Visuaalisia sabluunan tietoja on tarkoitus täydentää kierrätysmaakohteista saatavalla tiedolla ja sabluunan toimivuutta on tarkoitus arvioida käyttökokemusten myötä.

Kuva. Kierrätyskasvualustan visuaalinen sabloona, luonnos. Heli Backmanin opinnäytetyö 2022.

Vieraslajeja sisältävän maa-aineksen hyödyntäminen

Kierrätysmaita hyödynnettäessä keskeinen haaste on haitallisten vieraslajien kasvijäte ja vieraslajeja sisältävä maa-aines. Työryhmän tavoitteena on tuottaa käytännön ohjeet siitä, miten toimitaan vieraslajien suhteen kierrätyskasvualustojen tuotantoprosessissa.

Hiekoitussepelin hyödyntäminen

Työryhmä kokoaa tietoa hiekoitussepelin hyödyntämiseen liittyvistä hankkeista ja kehitysmahdollisuuksista. Kerättyä tietoa ja aineistoa hyödynnetään mahdollisissa jatkotöissä. Työryhmän tuloksena syntyvät ohjeet ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti esimerkiksi Viherympäristöliitto ry:n ohjeina.

Työryhmän jäseniä ovat (09/2022) Laura Yli-Jama, Päivi Jylänki, Marketta Hyvärinen, Mikko Suominen, Sari Knuuti (pj), Sari Jurmo, Katriina Arrakoski, Sari Niinivirta-Mamonoff, Toni Westerlund, Markku Nevalainen, Vesa Isokauppila, Kati Suhonen, Satu Pietola, Sirpa Mäkilä, Iina Kallio, Aki Männistö, Antti Kuosmanen, Jussi Kortesoja, Christoph Gareis, Mikko Wäänänen, Hannu Harmoinen, Pasi Virtanen, Osmo Jyrävänkoski, Tuomo Joutsenoja, Henna Ihamäki, Tuukka Järvinen, Juha Liukkonen, Riikka Silmu, Juha Laurila, Taavi Forssell, Elina Regårdh, Aino-Kaisa Nuotio, Juha Kivimäki, Venla Viskari, Laura Lehtimäki.