Siirry sisältöön

UUMA4-ohjelman työryhmä 7 eli Syvästabiloinnin uusiosideaineet edistää uusiosideaineiden käyttöä tuottamalla tietoa, joka tarvitaan muun muassa uusiosideaineiden tuotteistamisessa, sideaineresep-töinnissa ja uusiosideaineiden hankinnan kehittämisessä. Esimerkkinä tiedon tuottamisesta voidaan mainita työryhmän ideoima, ohjaama ja kommentoima juuri valmistunut Taavi Valjakan diplomityö, jossa on selvitetty pilaristabiloinnin vaikutuksia pohja- ja pintavesiin (”Pilaristabiloinnin ympäristövaikutukset pinta- ja pohjavesissä”, Aalto yliopisto). Työssä oleellisessa osassa ovat toteutettuihin pilaristabilointikohteisiin Helsingin ja Vantaan kaupunkien toimesta asennetuista pohjavesiputkista otetut vesinäytteet ja niiden laboratorioanalyysit. Tulosten perusteella pilaristabiloinnin vaikutus vesiin on merkityksetön tai vähäinen.

Ohjeistuksen kehittäminen on merkittävässä roolissa uusiomaarakentamisen edistämisessä. Pilaristabiloinnin sideainereseptöinti on ohjeistettu Väyläviraston suunnitteluohjeessa, jossa esitetyssä stabiloitavuuskoetuloksiin perustuvassa mitoituslujuuden määritysyhtälössä kenttä-/laboratoriolujuuskertoimella muutetaan laboratoriolujuus nomogrammista saatavalla kertoimella kenttälujuudeksi. Vanhentuneeksi arvioitu nomogrammi on 1990-luvulla laadittu ja siinä ei ole huomioitu nykyisiä ja kehitettäviä uusiosideaineita.

Aineistoa päivitystyöhön on aikaansaatu ja aikaansaadaan edelleen useissa koestabilointikohteissa (muun muassa Kuninkaantammi, Malminkenttä, Luhtitie, Topinpuisto, Länsiranta, …). Aikaansaadut aineistot analysoidaan Aalto yliopistossa käynnistyneessä diplomityössä ”Syvästabiloinnin suunnittelulujuuden määrittäminen eurokoodiluonnoksen mukaan ja sen tekijöiden arviointi”, jota tekee Jari Ikävalko työryhmän ohjauksessa. Työssä jalostettu uusi nomogrammi mahdollistaa uusiosideaineilla luotettavan mitoituslujuuden määrittämisen edistäen osaltaan uusiosideaineiden kilpailukykyä.

Uusiosideaineille on ominaista merkittävästi pienempi päästökerroin kuin ”perinteisillä” neitseellisistä raaka-aineista valmistetuilla sideaineilla. Uusiosideaineen päästökerroin voi jopa 90 prosenttia pienempi kuin ”perinteisellä” sideaineella. Sideaineiden ja stabilointipilareiden hankintamenettelyjä on tavoitteena kehittää siten, että tilaaja pystyy sujuvasti määrittämään sideaineiden päästötason niin sanotun. ”syvästabiloinnin vähähiilisyysluokituksen” (SVV) avulla.

Luokitus on ideoitu BY:n esittämän betonin vähähiilisyysluokituksen innoittamana ja luokitus kehitetään kriteereineen työryhmän toimesta. ”SVV”-luokituksen käyttäminen edellyttää myös hankinta-asiakirjojen kehittämistä, päivittämistä ja testaamista. Työryhmän ideoimassa AMK-työssä ”Pilaristabiloinnin työselostus ja CO2e-päästöt” käydään läpi SVV-luokitus, testataan erilaisia kriteerejä koestabilointikohteiden aineilla, laaditaan SVV-työselostus ja testataan menettelyä todelliseen kohteeseen. Opinnäytetyön tekee Onerva Oksman Turun AMK:ssa. Työryhmä jalostaa myös muita hankinta-asiakirjoja.

Syvästabilointikohteissa muodostuu putkikaivannoista yms. stabiloituja kaivumaita, joiden hyödyntämistä usein vaikeuttaa lupakäytäntö. MASA-asetusluonnoksen toivotaan sisältävän stabiloidut kaivumaat ja selkeyttävän niiden hyödyntämisen lupakäytäntöjä. Työryhmän yhtenä tavoitteena on edesauttaa osaltaan MASA-asetuksen etenemistä ja luoda aineistoa, joka on hyödynnettävissä asetusta laadittaessa. Aineiston aikaansaaminen edellyttää muun muassa kaivumaiden ympäristötietojen ja kokemusten keräämistä, käsittelyä ja raportointia.

Työryhmän tekemä työ sujuvoittaa ja selkeyttää uusiosideaineiden tuotteistamista ja käyttämistä tuottaen teknistaloudellista ja kestävän kehityksen mukaista hyötyä niin tilaajille, urakoitsijoille kuin materiaalitoimittajille. Työryhmässä on noin 20 jäsentä, jotka edustavat muun muassa kaupunkeja, Väylävirastoa, stabilointiurakoitsijoita, sideainetoimittajia, teollisuutta, tutkimuslaitoksia ja konsultteja.

Työryhmän jäseniä ovat (09/2022) Mirva Koskinen (pj), Mikko Suominen, Veli-Matti Uotinen, Heikki Kangas, Karoliina Tuukkanen, Iina Kallio, Tommi Itkonen, Timo Ylitalo, Ville Niutanen, Olli Ormio, Niko Asikainen, Kari Kuusipuro, Pekka Rantala, Juha Koskinen, Jussi Reinikainen, Suvi Salmela, Leena Korkiala-Tanttu, Juha Forsman, Merja Autiola, Otto Kaarto.