Siirry sisältöön

UUMA4-ohjelman työryhmän 8 ”UUMA-rakentamisen prosessi” tavoitteena on edistää UUMA-hankintojen prosessia julkisilla rakennuttajilla.

Työryhmän tavoitteiksi ja toimenpiteiksi tavoitteiden saavuttamiseksi on kirjattu seuraavaa:
– Tarvekartoitus siitä, mitä asiakirjoja tilaajat käyttävät ja mitä niistä toivotaan täydennettävän / päivitettävän käytettäväksi kohteissa, joissa hyödynnetään UUMA-materiaaleja.
– Asiakirjojen täydentämiseen ja/tai päivittämiseen tarkoitettujen mallilauseiden ja kriteerien kokoaminen ja esittäminen. Organisaatiot voivat käyttää näitä mallilauseita ja kriteereitä jatkossa omien mallipohjiensa täydentämiseen.

Työryhmässä on tuotettu UUMA-malliasiakirjat: suunnitteluohjelma, työselostus ja urakkaohjelma. Urakkaohjelma on valmis ja työryhmä viimeistelee suunnitteluohjelmaa ja työselostusta työryhmän kommenttien perusteella. Malliasiakirjat julkaistaan UUMA4-verkkosivuilla syksyllä 2023.

Suunnitteluohjelmassa on esitetty suunnittelutehtäviä ja tavoitteita uusiomaarakentamisen näkökulmasta.

Työselostuksessa on ohjeita ja käytännön esimerkkejä uusiomaarakentamisen huomioimiseksi työselostustekstissä.

Urakkaohjelma perustuu maarakennustyön urakkaohjelman laatiminen -RT-ohjekorttiin 103288. Mallitekstin rakenne ja litterointi noudattavat maarakennustyön urakkaohjelmaa, täydentäen sitä uusiomaarakentamisen kirjauksilla. Teksti on tarkoitettu avuksi uusiomaarakentamisen huomioimiseksi.

Työryhmä 8 on osallistunut markkinavuoropuhelun kehittämiseen UUMA-rakentamisen edistäjänä. Aiheesta on pidetty 17.11.2022 työpaja, jonka ennakkokyselyn vastausten perusteella tilaajilla, urakoitsijoilla ja suunnittelijoilla on usein tai aina valmius kiertotalouden mukaisiin ratkaisuihin 1/4…1/3 tapauksissa, mutta urakoiden kilpailutuksessa uusiomaarakentamisen vastattiin olevan usein esillä ainoastaan alle 1/10 tapauksista.

Työpajan keskeisin viesti oli, että UUMA-rakentamista voidaan merkittävästi edistää markkinavuoropuhelun keinoin, kun sitä käydään hyvissä ajoin / jatkuvasti hankkeen edetessä suunnittelusta toteutukseen. Työpajan aineistot ja yhteenveto on esitetty oheisessa raportissa. UUMA-rakentamisen prosessia on suunniteltu edistettävän aktiivisesti myös UUMA5-ohjelmassa.