Siirry sisältöön

Uusiomateriaalien koerakentamisen opas on valmistunut. Koerakentamistiedon perusteella on arvioitu teknisiä ominaisuuksia ja luotu ohjeita yhdenmukaiseen tulosten käsittelyyn ja kokoamiseen. Opasta on koostettu UUMA-ohjelman Tekniset vaatimukset -työryhmässä yhteistyössä Väyläviraston kanssa.

Uusiomateriaalien tulee olla kestäviä ja tasalaatuisia

Väyläviraston teknisen soveltuvuuden arvioinnin tavoitteena on selvittää uusiomateriaalin tekninen soveltuminen Väyläviraston ja ELY-keskusten väylähankkeisiin. Uusiomateriaaleilla toteutettava rakenne tulee olla riittävän kestävä ja tasalaatuinen ja sen pitkäaikaiskestävyys täytyy tuntea. Tekninen kelpoisuus osoitetaan standardoiduilla menetelmillä toteutetuilla materiaalitutkimuksilla, koerakentamisella sekä koerakenteiden pitkäaikaisseurannasta saaduilla tuloksilla. Tarvittavat laboratoriotutkimukset riippuvat materiaalin käyttökohteesta ja tutkittavasta uusiomateriaalista.

Koerakentamisen vaiheet tutuksi

Koerakentamisessa on suositeltavaa edetä vaiheittain, jolloin voidaan selvittää myös soveltuvat työtavat materiaalin levittämis- ja tiivistystyössä. Oppaassa esitetään kaavio koerakentamisen etenemisestä. Ensimmäiset kokeilut uuden uusiomateriaalin soveltuvuudesta maarakentamiseen voi olla tarkoituksenmukaista tehdä pienimuotoisina, esimerkiksi materiaalitoimittajan oman kiinteistön alueella. Pienimuotoisella koerakenteella voidaan selvittää sopivat tiivistysmenetelmät ja tiiviyden tarkkailumenetelmät sekä takaisinlaskelmalla mitoitusparametrit uusiomateriaalille. Myöhemmässä vaiheessa koekohteita voivat olla esimerkiksi yleisille teille johtavat raaka-aineiden ottopaikkojen yhdystiet, väliaikaiset kiertotiet tai muut vastaavat tiet, joilla liikennerasitus on riittävä ajatellen materiaalin todellisia käyttökohteita.

Tiekohteisiin toteutetuissa koerakenteissa on usein mahdollista tarkastella pienimuotoisia koerakenteita kattavammin deformoitumista, routanousua ja purettavissa rakenteissa materiaalin vedensitomista ja hienonemista käytön aikana. Oppaassa suurmittakaavaisella koerakentamisella tarkoitetaan materiaalin käyttöä todellisissa rakenteissa täydessä mittakaavassa, vaikka rakenteet ovat vielä koerakenteita. Kun uusiomateriaalin soveltuvuudesta on saatu riittävästi hyviä kokemuksia ja dokumentoituja seurantatuloksia, on koerakentaminen mahdollista myös maanteillä. Jos materiaalista ja sen toimivuudesta on olemassa valmiiksi riittävästi tietoa, voidaan koerakentamisessa edetä nopeammin tiekokeiluihin.

Uusiomateriaalien koerakentamisopas 2023 (UUMA4, työryhmä 3), löytyy Uusiomaarakentamisen verkkosivujen käsikirjaston kohdasta 6. Muut Ohjeet ja ohjekortit.
 
Työryhmän jäseniä ovat (toukokuussa 2023): Timo Tirkkonen, Sami Petäjä, Virpi Nikulainen, Kirsi Pätsi, Elina Ahlqvist, Tarmo Tarkkio, Katariina Kärnä, Aaron Vuola, Heidi Lettojärvi, Riikka Silmu, Pekka Rantala, Marja-Terttu Sikiö, Pauli Kolisoja, Leena Korkiala-Tanttu, Anne Kasari, Ilari Harju, Pyry Potila ja  Marjo Koivulahti